Üldmõisted

  1. Rendileandja- RentMach OÜ
  2. Rentnik- füüsiline või juriidiline isik, kellega Rendileandja sõlmib lepingu
  3. Leping- Poolte vahel sõlmitud Seadmete rendileping, kus on märgitud renditavad Seadmed, renditasu ja muud kokkulepped.
  4. Seade- renditav tööriist, seade või muu vara, mis on fikseeritud Lepingus
  5. Objekt- aadress, kus renditud Seadmeid kasutatakse

Lepingu sõlmimine

  1. Leping loetakse sõlmituks pärast selle allkirjastamist Rendileandja ja Rentniku poolt
  2. Leping kehtib päevast, millal seade väljastakse Rentnikule kuni päevani, millal see tagastatakse Rendileandjale
  3. Rendiperioodi pikkust arvestatakse päevades (5 päeva nädalas, toodete hinnakirjas * tähistatud seadmete puhul 7 päeva nädalas) Rendiperioodi viimaseks päevaks on Seadmete tagastamise päev.Kui seade tagastatakse Rendileandjale enne kella 10.00, on rendiperioodi kehtivuse viimaseks päevaks tagastamise päevale eelnev kalendripäev.

Renditasu

  1. Renditasu on Rendileandja kehtiva hinnakirja järgne või siis rendilepingus fikseeritud kokkuleppehind.
  2. Renditasu ei sisalda kulutusi transpordile, montaažile, kütusele ja määrdeainetele.
  3. Renditasu makstakse rendiarvete alusel vastavalt arvel näidatud maksetähtajaks.Füüsilised isikud maksavad renditasu Seadmete tagastamisel, kui selles pole eelnevalt teisiti kokku lepitud.
  4. Rendileandjal on õigus nõuda Rentnikult tagatisraha, mille suurus oleneb renditavast seadmest ja mille määrab Rendileandja. Rentnikul ei ole õigus nõuda tagatisrahalt intressi.Tagatisraha tagastatakse Rentnikule pärast Seadmete tagastamist Rendileandjale ja rendiarve tasumist.
  5. Rentniku poolt maksete tasumisel viivitamise korral on Rentnik kohustatud maksma Rendileandjale viivist 0,1% päevas mittetähtaegselt tasutud rendisummalt. Samuti katma Rendileandja kulud, mis on seotud õigusabi ja inkassoteenustega viivitatud summade väljanõudmisel.

Seadmete väljarentimine ja tagastamine

  1. Seade väljastatakse Rentnikule Rendileandja rendipunktis pärast vastava Lepingu sõlmimist.Rentnik võib Seadme tagastada tema poolt vabalt valitud päeval rendipunkti lahtioleku ajal.Kui Seade tagastakse enne kella 10.00, loetakse viimaseks rendipäevaks eelnevat kalendripäeva.
  2. Rendileandja peab väljastama töökorras seadme.Pretensioonid seadme töökorras oleku kohta tuleb esitada ühe ööpäeva jooksul.
  3. Rendileandja ei vastuta kulude eest, mis tekivad Rentnikule seadmete puudulikust hooldusest või oskamatust ümberkäimisest rendi ajal. Rendileandja ei vastuta tööohutuseeskirjadest kinnipidamise eest renditud Seadmete kasutamisel ning samuti kahjude eest, mis renditud vara võib Rentnikule tekitada.
  4. Rentnik peab Seadme tagastama puhastatult ja samas tehnilises seisundis, millises ta selle rentimisel sai. Mitte puhta Seadme tagastamisel puhastab Rendileandja seadme Rentniku kulul.
  5. Seadme tagastamine fikseeritakse Rendilepingus või spetsiaalses tagastamise aktis, millel on nii Rentniku kui Rendileandja allkirjad.

Poolte kohustused

Rentniku kohustatud:

   1. Kasutama Seadet heaperemehelikult vastavalt Seadme kasutusotstarbele.
   2. Järgima Seadme kasutamisel kõiki Seadme kasutusjuhiseid ja ohutuseeskirju ning kandma nõuetekohaseid kaitsevahendeid.
   3. Teavitama Rendileandjat koheselt Seadmele tekkinud kahjustustest, tööfunktsioonide häiretest, leketest või Seadme hävimisest. Samuti Seadme kaotsiminekust.
   4. Kui Seade rendi ajal hävib või varastatakse on Rentnik kohustatud tasuma Rendileandjale selle uushankehinna.
   5. Mitte andma Seadet ilma Rendileandja eelneva kirjaliku nõusolekuta kolmandate isikute kasutusse.
   6. Teavitama Rendileandjat koheselt, ühe tõõpäeva jooksul, Seadme kasutamise aadressi muutusest.Seadme väljaviimine Eesti Vabariigi territooriumilt ilma Rendileandja kirjaliku nõusolekuta ei ole lubatud.
   7. Tasuma Rendileandjale õigeaegselt Seadme kasutamise renditasu, aga samuti osutatud lisateenuste eest.
   8. Tagastama Seadmed Rendiperioodi lõppedes Rendileandjale vastavalt Lepingus fikseeritud tingimustel

Rendileandja kohustused:

    1. Tagama Seadme üleandmise Rentnikule kokkulepitud ajal ja kohas, samuti veenduma, et Seade oleks tehniliselt töökorras vastavalt Lepingus kokkulepitus tingimustele.
    2. Teostama Seadmele jooksvat remonti, mis on tekkinud Seadme normaalsest kulumisest.Kui Seadme remont on tingitud selle mittenõuetekohasest kasutamisest Rentniku poolt, on Rendileandjal õigus nõuda Rentnikult remondiga seotud kulude hüvitamist.

Vastutus

  1. Rentnik vastutab Rendiperioodi ajal Seadmete kadumise, hävimise ja kahjustumise eest va. rikked, mis on seotud Seadmete normaalsest kulumisest.
  2. Seadmete kaotsimineku ja hävimise korral hüvitab Rentnik Rendileandja seadme selle uushanke hinna ulatuses.Kahjustuste korral aga remondikulud.
  3. Rendileandja ei vastuta Rentniku poolt Seadmete kasutamisel Rentnikule või kolmandale isikule tekitatud kahjude eest.
  4. Seadme katkimineku korral Rendiperioodi jooksul vastutab Rendileandja seadme väljavahetamise või selle remondi eest.
  5. Rendileandja ei vastuta Seadme katkimineku või tema tööfunktsioonide osalise või täieliku lakkamise korral Rendiperioodi jooksul Rentnikule tekitatud kahjude (saamata jäänud tulu, nõuded kolmandatelt isikutelt, viivitused planeeritud töös) eest.
  6. Vastutus Seadme kasutamise ja selle võimaliku kadumise või hävimise eest läheb üle Rentnikule Seadme üleandmisel Rentnikule.

Lepingu lõppemine ja lõpetamine.

  1. Leping lõpeb Seadme tagastamisel või selle ülesütlemisel Renditingimustes fikseeritud alustel.
  2. Rendileandjal on õigus Leping erakorraliselt ühepoolselt lõpetada, teatades sellest kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis vähemalt kolm kalendripäeva ette kui:
   1. Rentnik pole tasunud Lepingu järgset mistahes makset 10 (kümne) kalendripäeva jooksul peale makse tasumise kohustuse tekkimist.
   2. Rentniku tegevuse või tegevusetuse tõttu halveneb Seadme seisund ja on oht Seadme kasutuskõlbmatuks muutumiseks või kaotsiminekuks.
   3. Rentnik annab Seadme kolmandale isikule kasutamiseks ilma Rendileandja sellekohase kirjaliku nõusolekuta.
   4. Juriidilisest isikust Rentniku suhtes on algatatud likvideerimis- või pankrotimenetlus või füüsilisest isikust Rentniku suhtes on algatatud pankrotimenetlus.
   5. Rentnik rikub mistahes muud temale Lepingust või seadustest tulenevat kohustust ja ei kõrvalda rikkumist vaatamata Rendileandja sellekohasele meeldetuletusele.

Muud tingimused

  1. Pooltevahelised Lepinguga seotud teated peavad olema kirjalikku taasesitust võimaldavas vormis.
  2. Lepingu tingimusi võib muuta mõlema Poole kirjalikku taasesitamist võimaldaval kokkuleppel.
  3. Lepingust tulenevad Poolte vahelised vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel.Kokkuleppe mittesaavutamisel lahendatakse vaidlus Harju Maakohtus.
  4. Rendisuhtele kohaldatakse Võlaõigusseaduse üürilepingu sätteid.

 

Lae alla RM_kliendileping_2019